Call Now - 09211850850

School of Spanish A1-A2 Results

School of Spanish A1-A2 Results

Name

Grammar

Written

Oral

Listening

Total

Vaishali Bansal

61

65

60

14

200

Shubham

65

56

62

12

195

Diler Khan

35

27

F

8

70

Rupal

25

28

F

4

57

Dev

78

90

85

18

271

Vanshika Goyal

62

55

65

14

196

Asif Raza

60

55

62

16

193

Sahil

87

85

18

95

285

Harsh

94

80

85

10

269

Shikha

95

89

87

18

289

Shantanu

95

84

81

17

277

Param

95

85

85

17

282

MD. Alam

94

72

50

17

233

Priyanka

93

88

58

17

256

Sukhvinder

97

88

87

14

286

Pawan

64

71

50

4

189

Deepak

74

70

50

10

204

Call Now
Directions