Spanish Diploma Course Results (2015-16)

Spanish Diploma Course Results (2015-16)

Spanish Diploma Course Results-2015-2016

   Student Name

   Grammar Exam

     Written Expression

               Oral

                  Total

Ruchi Bhardwaj

84

87

76

247

Rajiv Kardam

60

85

67

212

Rahul Saxena

29

78

55

162

Deepak Khatri

64

79

70

213

Arshad Ansari

65

79

72

216

Farhan

59

73

52

184

Hitesh Kohli

61

66

58

185

For Spanish Demo Class